هنرستان غیردولتی دخترانه آرتا اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

 هنرستان آرتا با به کارگیری کادر اداری و آموزشی مجرب در رشته های فتوگرافیک، رشته انیمیشن، رشته معماری داخلی شروع به کار نموده است.