هنرستان غیردولتی دخترانه آرتا اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

فیلم معرفی رشته فتوگرافیک

- -

فتوگرافیک؛ رشته‌ای نوترکیب از هنر و صنعت

با درج تصاویر بر روی دیوار غارها یکی از اولین اشکال ارتباط تصویری در زندگی بشر شکل گرفت، گرچه همزمان و یا پیش از آن بشر بر روی اشیاء و ظروف نیز نقوش متعددی را به ثبت می‌رساند.

به تدریج با مدرنیزه شدن جوامع بشری، ارتباطات تصویری آنچنان رشد و بالندگی یافت که فرآیند شکل گیری و تکامل هنر گرافیک راه های چندین ساله را گاهی با سرعت روز و ساعت و حتی به صورت لحظه‌ای طی کرد. 

ادامه مطلب...