هنرستان غیردولتی دخترانه آرتا اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

رتبه استانی در جشنواره نوجوان سالم